Deanship Members

Dr saleem shareef wojoukh

Dr sani Alkhasawneh

Samah alswafe

Randa aloataiby

Razan nassar

Ibrahem aljabari

Taha alhawatmeh

Nouraldeen amawi

Mahmoud alobaedy

Abdallah khresat